زیبا شیراز
۱۳٩٢/٩/٢٦
یکی به دادشان برسد ... نظرات() 
۱۳٩٢/٩/٢٤
1+4 به جای 1+5 ... نظرات() 
۱۳٩٢/٩/۱۱
کلامی از قرآن برای بازیگران ... نظرات() 
۱۳٩٢/٩/٦
عدم استخدام دختران مجرد/اولویت با مردان دارای فرزند ... نظرات()