زیبا شیراز
۱۳٩۳/۱٢/۱۸
کاش بیشتر نسیم بوزد... ... نظرات() 

 

کاش بیشتر نسیم بوزد...

نسیم، دانه از دوش مورچه انداخت؛


مورچه، دانه را دوباره بر دوشش گرفت و رو به خدا گفت :


گاهی یادم می رود که، هستی


کاش بیشتر نسیم بوزد …

۱۳٩۳/۱٢/۱۸
شهید احمدی روشن به کدام شهید علاقه خاص داشت ؟ ... نظرات()