زیبا شیراز
۱۳٩٢/٩/۱۱
کلامی از قرآن برای بازیگران ... نظرات() 


و به زنان مؤمن بگو که ... زینتهاى خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه ‏هاى خود را تا گریبان فروگذارند و زینتهاى خود را آشکار نکنند

( سوره نور /آیه 31)

 

و اما ...

 

.

.

.

 

انتها313